Poučení o právu na odstoupení od smlouvy | DesignLive.cz

Stránka: Vše o nákupu / Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání  na e-mailovou adresu obchod@designlive.cz nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu STARCON design, s.r.o., Kostelecká 879/59, 19600 Praha 9.

2. Postup při odstoupení od smlouvy

V písemné žádosti o odstoupení od smlouvy dle odstavce 1.3. uveďte:

a) Vaše jméno a příjmení, případně obchodní název
b) Datum převzetí zboží
c) Název, kód, popis nebo jiný údaj identifikující vracené zboží a jeho množství
d) Číslo daňového dokladu (faktura, účtenka…)
e) Předpokládané datum doručení zboží do skladu prodávajícího (pokud lze předem určit)
f) Popis vad zboží, pokud zboží neslo tyto vady již při převzetí Vámi nebo Vámi určenou třetí osobou
g) Číslo účtu pro vrácení platby za zboží

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

3.1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb Vám nejprve zašleme e-mailem dobropis, který bude proplacen bankovním převodem na Vámi uvedené číslo účtu, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Pokud jste kupujícím - podnikatelm, uplatní se při výpočtu výše vracené platby ustanovení čl. 9. Obchodních podmínek.

3.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte ve skladu prodávajícího na adrese STARCON design, s.r.o., Kostelecká 879/59, 19600 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám prokazatelně odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

3.3. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

3.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.